ДОГОВІР

придбання подарункового сертифіката

м. Київ                                                                            “___”___________20__ року.

                   ТОВ “СЕХМЕТ ТРЕВЕЛ”, надалі іменується “ТУРАГЕНТ”, в особі директора Таран Тетяни Василівни, діє на підставі Статуту з однієї сторони та _________________________________, надалі іменується “ЗАМОВНИК”  з іншої сторони, заключили дійсний договір про наступне:

                   1. ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

1.1. Подарунковий сертифікат — це документ, що є власністю “ТУРАГЕНТА”, який надає право на отримання туристичного продукту. Подарунковий сертифікат має термін дії та найменування організації.

1.2. Подарунковий іменний сертифікат — в сертифікаті вказано ім’я/імена осіб, які мають право скористатися правами, які гарантує подарунковий сертифікат.

1.3. Подарунковий сертифікат на пред’явника — подарунковим сертифікатом може скористатися будь-яка особа.

                                               2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. “ТУРАГЕНТ” пред’являє “ЗАМОВНИКУ”, а “ЗАМОВНИК” отримує у “ТУРАГЕНТА” подарунковий сертифікат, що засвідчує право на придбання туристичних послуг протягом певного періоду часу, а саме:

  • з ___.___.20__ по 30.12.20__;
  •  на суму ____________ (__________ гривень 00 копійок);
  • кількість сертифікатів: __ (____).

2.2. “ТУРАГЕНТ” гарантує “ЗАМОВНИКУ” справжність подарункового сертифіката та несе зобов’язання з організації туристичних подорожей на всю вказану суму та кількість отриманих подарункових сертифікатів, відповідно до умов даного Договору.

                                               3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна сума договору: ______ (_______) гривень 00 копійок.
3.2. Форма оплати: безготівкова/готівкова, згідно виставленого рахунку, протягом 3-х банківських днів.

                   4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ за подарунковим сертифікатом

4.1. Протягом терміну дії сертифіката “ТУРАГЕНТ” зобов’язаний укласти з Пред’явником подарункового сертифікату, який вписаний у відповідний рядок подарункового сертифіката (Подарунковий Іменний сертифікат), договір про надання туристичних послуг.

4.2 Договір про надання туристичних послуг укладається на суму подарункового сертифіката в обмін на сам подарунковий сертифікат, що засвідчується актом, підписаним обома сторонами.
4.3 Сума туру згідно договору на надання туристичних послуг може перевищувати вартість подарункового сертифіката за бажанням Пред’явника подарункового сертифіката. В такому випадку Пред’явник подарункового сертифікату доплачує різницю.

4.4 Подарунковий сертифікат є передоплатою за договором на надання туристичних послуг, який в подальшому має намір укласти Пред’явник подарункового сертифіката.

                                      5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. “ТУРАГЕНТ” не несе зобов’язань за цим договором, якщо до дати закінчення терміну дії подарункового сертифікату, Пред’явник подарункового сертифіката не скористався своїм правом на виконання п. 4.1 цього договору.

                                      6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ.

6.1. Всі розбіжності за даним договором вирішуються шляхом переговорів.
6.2. У випадку неможливості вирішити спір шляхом переговорів, претензії розв’язуються у відповідності до законодавства України.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ.


7.1. Даний сертифікат діє і поширюється на всі програми туристичних поїздок, які зазначені на сайті компанії www.stravel.com.ua , відповідно до набору і переліку послуг по кожній програмі.

7.2. Підписанням даного договору ЗАМОВНИК, враховуючи вимоги Закону України “Про захист персональних даних”, підтверджує та надає ТУРАГЕНТУ згоду на обробку його персональних даних та персональних даних будь-яких фізичних осіб, що вказані у цьому договорі  в Подарунковом іменному сертифікаті, які були або будуть передані ТУРАГЕНТУ у зв’язку або на виконання даного договору та замовлення туру.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.


8.1. Строк дії цього договору починається з моменту його підписання і закінчується виконанням між сторонами взаєморозрахунків за цим договором, але не більше терміну дії подарункового сертифіката (до __________ 20__ року).

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:


Замовник:                                                                                                 Турагент: